Thursday , October 22 2020
Breaking News
You are here: Home / Hataw Lifestyle / 2014 Year of the Green Horse Chinese Horoscope

2014 Year of the Green Horse Chinese Horoscope

ANG 2014 Green Horse ay noble, active and hardworking animal na ating makakasama sa buong taon ng 2014, ito ay magdudulot sa atin ng determinasyon at pagiging positibo. Ang long-haired patroness ay hindi yayanig sa pundasyon ng mundo, magdudulot sa sangkatauhan ng mahalagang mga event, ngunit tiyak na yayanig sa internal foundation ng mga indibiwal. Ang pag-uugali ng 2014 Green Horse ay hindi matatag at hindi rin permanente, kaya maghanda sa pagmaneobra sa posibleng bitag at hanapin ang ilog na posibleng magturo sa iyo nang tamang direksyon.

Suriin naman natin kung paano palilipasin ang 2014 ng iba’t ibang simbolo ng eastern horoscope:

Rat. Mahihirapan kang makisama sa Green Horse, dahil ang four-footed patroness ng 2014 ay dayuhan sa iyong inherent materialism at estriktong sequential thinking.

Bunsod ng katatagan ng external world at sa predisposition ng Universe sa adventures, mahihirapan ang gray rodent. Hindi sasang-ayon na sumunod sa ipinatu-tupad na panuntunan, dahil hindi mo style ang pakikipagsapalaran sa hindi siguradong swerte. Ang natural na pagiging maingat ang poprotekta sa iyong teritoryo mula sa mga mananakop. Ganito rin ang magiging sitwasyon sa love front: nanaisin ng Rat na umupo na lamang bilang quiet partisan kaysa ma-matay sa front lines. Ang pag-iisa ay hindi mag-dudulot ng pagiging positibo sa buhay, ngunit maiiwasan ang higit pangpagdurusa.

Bull. Sa Year of the Horse, ang kumakatawan sa simbolong ito ay magkakaroon nang sa-pat na lakas para sa pag-hila ng dalawang carts, habang naghihikayat ng romansa. Bunsod ng na-tural na pagiging masipag at pagsisikap, magiging maganda ang kapalaran sa career, dahil sino mang boss ay tiyak na magugustuhan ang pagiging epektibo at pagiging maingat sa trabaho. Kapag nangako ang Bull, tiyak na tutuparin niya ito hanggang sa dulo, kahit hindi na paalalahanan pa. Sa larangan  ng  pag-ibig, ipakikita ang pagiging seryoso at pagiging res-ponsable, katulad sa pagpapatupad ng trabaho.  Handa sa commitments ang Bulls at mas pinipiling ipahayag ito sa pamamagitan ng pag-aksyon, kaysa pagsasa-lita. Sa 2014, ito ay maaaring magdulot ng cooling period sa magkapareha, dahil hindi lahat ng simbolo ay may kakayahang makilala ang inner gold mula sa outer gold gilding. Sikaping magdagdag ng kaunting romansa sa buhay, upang hindi manganib ang relasyon.

Tiger. Ang dedikasyon, pagsisikap, determinasyon ng simbolong ito ang pupuwersa sa Lady Fortune para ibigay ang solid aces sa kamay ng striped ones, na makatutulong upang matalo ang baraha ng mga kalaban. Sa trabaho, naghihintay ang tagumpay sa mga taong mangunguna sa pagkilos, at hihila ang mga kasama, hanggang sa sila ay mapagod. Kung pagod ka na sa pagiging sunud-sunuran sa opisina, maghanap ng lugar na libre ang schedule o magtagyo ng sariling negosyo. Mahalaga sa Green Horse ang kalayaan, kaya matutulu-ngan niya ang Tigers sa pagtakas mula sa paghihigpit ng employer. Sa love front, magkakaroon ng tagumpay at kabiguan, ngunit hindi dapat masyadong magpakasaya sa una o sobrang magdalamhati sa pa-ngalawa. Ang pagiging masyadong kontento o matinding pagbatikos sa sarili ay hindi makatutulong upang ikaw ay sumaya, kaya ituring ang lahat ng mga nangyari bilang learning experience at ipagpatuloy ang pag-hahanap sa true love.

Rabbit. Sa 2014, ipinapayo ng horoscope sa mga tao na magtakda sila nang sapat na mga layunin; kundi ay hindi sila makokontento. Tandaan na ang “constant cell and regular carrots are not too bad, is it worth it to break free into a fun but dangerous world?” Bagama’t ang ibang signs ay umaakyat sa career ladder, isinusulong ang sarili sa panganib at binabaklas ang mga hadlang sa daan, hindi ibig sabihin na magagawa rin ito ng mga Rabbit. Sa marriage, hindi papayag ang Horse na bumagsak ang furry fellow at manatili sa ma-ling tao, kaya ang ma-ling nararamdaman at hindi seryosong relasyon ay agad matutunaw, katulad ng asukal sa hot tea, ngunit magdadag-dag naman ng tamis sa buhay.

Dragon. Sa Year of the Horse, ang kawalan ng swerte ay mapapalitan ng iyong lakas at tibay. Sa trabaho, ang mga may simbolong ito ay magiging fireworks na magbibigay ng liwanag sa mga nakapaligid sa kanila at ipakikita ang current events sa non-tri-vial light. Hindi mo ipakikita ang senyales ng workaholic attitude, ngunit salamat sa crea-tive approach, hindi naman mas magiging maliit ang matatamo mong resulta kaysa ibang masipag na mga kasama.

Inirerekomenda ng horoscope na tandaan ang dragon wings ay ibi-nibigay sa iyo para sa pag-angat at hindi sa pagbagsak sa sapa ng buhay. Maglaro nang malinis at huwag itatapon ang kalaban sa kanal, kundi ay magdudulot ito ng hindi maganda sa iyo. Snake. Para maka-survive sa mapanganib na kapaligiran ng 2014, kailangan ipakita ang extreme flexibility, at kakayahan na mag-disguise ang sarili, at sa tamang tiyempo, mabilis na umatake. Sa pama-magitan ng multi-step combinations at subtle game, magagawa ng Snake na mula sa pagi-ging pawn ay maging queen, sa pagsasantabi sa figures na higit na makapangyarihan. Ga-yon man, dahil may magaganap na mga sirkumstansya na hindi ayon sa iyong kagustuhan, kakailanganin mo ng tulong at suporta, kaya sikaping makakuha ng simpatya mula sa tamang figures. Sa mga relasyon, matatandaan ng Snakes na ang love ay parang sayaw na pandalawa-han, kaya ang individualism at independence ay hindi uubra. Kapag sa 2014 ay hindi ka natutong kumilos kasabay ng iyong partner, tiyak na magbabanggaan ang inyong mga puso at ma-giging masama ang pagbagsak.

Horse. Bunsod ng lokasyon ng celestial bo-dies, taglay mo ang lahat ng tsansa na mapagwagian ang tournament ng buhay ngayong taon, gayonman, hindi magi-ging madali ang pagtamo sa tagumpay. Hindi agad isusuko ng mga ka-laban ang kanilang armas at takot na tatakbo habang umiiyak, kundi ide-depensa ang kanilang posisyon hanggang sa huli. Kung hindi uunahan ng Horse ang kanyang kalaban, kundi itutuon ang kanyang pansin sa estratehiya at taktika, lalawak ang kanyang tsansa sa tagumpay. Sikaping kumilos sa 2014 patu-ngo sa bagong buhay, maghanap ng karadagang mapagkakakitaan, o palitan ang kasalukuyang professional course para sa higit na kapaki-nabangan. Nangangako ang Green Horse ng tulong sa kanyang protégé na  malagpasan ang mga hadlang kaya huwag matakot sa pagsulong. Sa relasyon, panatilihin ang lamig ng ulo; huwag sisiklab ang galit dahil sa pagseselos at hindi totoong mga akusasyon, kundi ay ikaw ay mag-iisa sa dakong huli.

Goat. Sa Year of the Horse, ikaw ay magiging powerful magnet na makahihikayat ng mga tamang tao at tamang events na iyong mapaki-kilos sa iyong mga kamay. Sa career, nanaisin mong makilala sa iyong bagong papel, at mag-eendoso ang Green Horse ng innovations na tiyak na susuporta sa iyo sa larangang ito.

Salamat sa tumpak na intuition at magandang pananaw sa mga bagay, ang Goats ay magiging bitag sa sino mang employer. Gayonman, ipinapayo ng horoscopes na huwag magiging kam-pante at kompyansa sa power, dahil hindi lahat ng pinapasan ay mabu-buhat sa pamamagitan ng lakas. Tanggapin lamang sa buhay ang iyong makakaya kundi ang tagumpay sa proyekto ang magiging lapida ng iyong business reputation. Sa love, nais ng Goats na makaranas ng “high feelings of passion and romance,” kaya sa ilang beses nilang pagbabago ng kanilang partner, ay maaari agad matapos ang relasyon.

Monkey. Ang taon 2014 ay maaaring ma-ging nakababagot. Ang trabaho ay hindi nangangailangan  ng higit na enerhiya mula sa Monkeys, dahil ang sirkums-tansya ay mabubuo ayon sa kapalaran, at hindi sa tao. Kung ikaw ay nag-aapura sa buhay, mabilis sa pagtakbo at halos hindi na makahinga, ikaw ay tumatakbo sa gulong na mayroon lamang maliit na resulta sa iyong pinagsusumikapan, ngunit ito ay maga-gamit sa pagpapalakas at pagpapatibay ng kata-wan. Ang kawalan ng highlights sa career sa mga tao sa simbolong ito ay maaaring mapalitan ng maunos na romansa. Maaaring tanging ang mga mannequin lamang ang makatatanggi sa karisma ng Monkey sa Year of the Horse, ngunit kung isasama sila sa registrars office, uubra lamang kung sila ay nakagapos. Bunsod ng hindi pagi-ging kontento sa sarili at career, maaaring lumayo ka sa seryosong relasyon, iiwas sa loved one kapag siya ay nagdesisyon nang lumagay na sa tahimik.

Rooster. Ipinapayo ng horoscopes sa mga miyembro ng military sign na ito na huwag sasayangin ang oras sa walang kwentang mga pagtatalo. Sikaping bawasan ang impluwensa sa kakompetensya at idirekta ang efforts sa higit na konstrukbitong direksyon. Lumahok sa mapakikinabangang mga proyekto at magtamo ng kredibilidad, na sa hinaharap ay makatutulong sa iyo sa pag-akyat sa career ladder. Sa 2014, ang iyong harem ay mahihikayat sa monogamy, at bawat isa ay magha-hangad ng titulo. Kaila-ngang isuko ang mara-ming iba pang romansa at idirekta ang atensyon sa lehitimong partner, dahil ang Horse ay hindi kokonsintihin ang pangangalunya at mahigpit na magpaparusa. Malay mo, baka dahil dito ay makikita  mo  na  ang  iyong true love na maa-aring hindi mo lamang napapansin sa karamihan. Dog. Kung talagang nais mong maging lider, ang Year of the Horse ang ideyal para rito. Nasa iyo na ang lahat ng iyong kailangan: respeto ng mga kasama, reputasyon ng mapagkakatiwalaang partner at simpatya ng mga boss. Ang mahalaga ngayon ay huwag su-suko sa mga problema at umaksyon nang ayon sa pagiging friendly at ho-nest  na  katangian  ng iyong simbolo. Tandaan na ang best tactic para sa Dogs ay ang “economy of efforts and sudden lightning-quick jerks.” Kung hindi ka pa natatali sa love, ayusin mo ito sa 2014, dahil si Ms. Fortune ay handa na sa pag-organize ng iyong paki-kipagkilala sa magiging kasama mo sa buhay. I-appreciate kung ano ang mga natanggap sa buhay dahil kapag may itina-boy na mahal sa buhay, posibleng siya ay mag-isa na lamang.

Pig. Para sa iyo, maaaring maging mahirap ang darating na period; sa katunayan, kailangan mo nang i-adjust ang bilis ng nagkakarerang mga kabayo, ngunit tiyak na sulit naman ang resulta. Ibigay ang 100% sa trabaho at tiyak na mapapansin ka ng management at hindi ka maaaring ismolin ng mga kakompetensya. Sa personal na buhay, magbuo ng parehas at transparent na relasyon, iwasan ang manipulas-yon at implikasyon. Dapat tandaan ng Pigs na ang mga paa ay ibinigay sa atin upang makahakbang patungo sa mahal sa buhay, at hindi para matumba. Sa 2014, magpakita nang higit pang determinasyon at pressure, at ang iyong paboritong tao ay hindi magi-ging bihag ng iyong aktibong kakompetensya.

About hataw tabloid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top